Stadgar

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

§ 1. Namn, ändamål och säte Stockholms Fotoklubb, som bildades under namnet Stockholms Leicaklubb år 1952, är en ideell förening med ändamål att främja intresset för fotografering och för den fotografiska bilden som uttrycksmedel. Stockholms Fotoklubb skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 2. Verksamhet Klubbens verksamhet bedrivs genom regelbundet återkommande medlemsmöten, intresseinriktade fokusgrupper samt andra aktiviteter som främjar ändamålet.

§ 3. Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i föreningen.

§ 4. Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår Som föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december..

§ 6. Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör var för sig och andra två i styrelsen i förening.

§ 7. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl enskild medlem som styrelsen.

§ 8. Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte. I samband med beslut om upplösning ska beslut också fattas om hur föreningens tillgångar ska hanteras. Detta sker i enlighet med årsmötets majoritet med 2/3 av avlämnade röster eller om enighet inte nås ska överskott lämnas till välgörande ändamål.

Kapitel 2 Föreningens medlemmar

§ 1 Medlemskap Alla personer som stödjer föreningens ändamål och vill delta i dess verksamhet ska normalt beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Sid 8 av 12 Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap gäller tills vidare.

§ 2 Medlems skyldigheter och rättigheter Medlem  som betalar de avgifter som beslutats av föreningen, har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,

§ 3 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år upphör medlemskapet automatiskt. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

§ 4 Uteslutning Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem. Uteslutning kan endast ske om medlemmen motarbetat föreningens intressen, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat dess intressen. Beslut om uteslutning får inte ske utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning kan överklagas till medlemsmötet.

Kapitel 3 Årsmötet

§ 1 Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före årsmötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt samt anslås på föreningens hemsida. Har förslag väckts om nedläggning eller stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 3 Sammansättning och beslutsförhet Sid 9 av 12 Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstlängd upprättas inför årsmöte/extrastämma. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

§ 4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:  att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet;  samt att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 5 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) Minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; d) En revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande; samt 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 6 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 7 Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Sid 10 av 12 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

§ 8 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 9 Ikraftträdande Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Kapitel 4 Valberedning

§ 1 Sammansättning Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av både kvinnor och män. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

§ 2 Åligganden Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera Sid 11 av 12 medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Kapitel 5 Revision

§ 1 Revisorer och revision Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn. Revisorn ska vara oberoende av dem som han/hon ska granska. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Kapitel 6 Styrelsen

§ 1 Sammansättning Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av både kvinnor och män. Styrelsen ska inom sig utse sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleant ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

§ 2 Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Sid 12 av 12 Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att  se till att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,  verkställa av årsmötet fattade beslut,  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,  ansvara för och förvalta föreningens medel,  fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,  tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och förbereda årsmöte. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut.

§ 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 4 Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.